ALGEMENE VOORWAARDEN

van Goltstein Advocaten en Hermans Advocaat, gevestigd te Kerkrade

1. Goltstein Advocaten

Goltstein advocaten is een maatschap van vennoten, bestaande uit natuurlijke personen, te weten: J.J.M. Goltstein en M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens  hierna te noemen “de maatschap”. Mevr. L.N. Hermans maakt geen deel uit van de maatschap maar is als zelfstandig advocaat verbonden aan Goltstein Advocaten.

2. Opdrachten

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door  “de maatschap” en door advocaat L.N. Hermans, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

3. Het honorarium

De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die zowel “de maatschap” als advocaat L.N. Hermans voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

4.Verschotten

De kosten die “de maatschap” zowel als L.N. Hermans in het belang van de uitvoering van de opdracht maken

5. Kantoorkosten

Door “de maatschap” en advocaat L.N. Hermans zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van zowel de “ maatschap “ als advocaat L.N. Hermans exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse btw, tenzij zulks naar Nederlands belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

6.  Beroepsaansprakelijkheid

6.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door “de maatschap” en L.N. Hermans gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat “de maatschap” en L.N. Hermans onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering dragen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor “de maatschap” dan wel L.N. Hermans aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door “de maatschap” en L.N. Hermans gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat “de maatschap” en L.N. Hermans onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dragen.

6.2 Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan zowel “de maatschap” als advocaat L.N. Hermans gegeven opdrachten de bevoegdheid van “de maatschap” en L.N. Hermans in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van zowel L.N. Hermans als “de maatschap” voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6.3 De onder 6 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

7. Derden

Verstrekte opdrachten worden door zowel “de maatschap” als advocaat L.N. Hermans uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

8. Honorarium

8.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan “de maatschap”, c.q. aan L.N. Hermans het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

8.2 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden.

8.3 Zowel “de maatschap” als advocaat L.N. Hermans is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

8.4 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten , waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing, voor rekening van de opdrachtgever komen.

8.5 Betaling van declaraties van zowel “de maatschap” als van L.N. Hermans dienen te geschieden zonder enig beroep op korting en/of compensatie – uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.

8.6 Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van “de maatschap” gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

8.7 Indien “de maatschap” dan wel L.N. Hermans invorderingsmaatregelen treffen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 200,–, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.

De door de opdrachtgever aan “de maatschap” dan wel aan L.N. Hermans verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

8.8 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven (7) jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

9. Gegevens en bescheiden

Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke zowel “de maatschap “ als advocaat L.N. Hermans overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. “De maatschap” bepaalt in overleg met advocaat L.N. Hermans de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

10. Zekerheid

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van zowel L.N. Hermans als  “de maatschap” daartoe aanleiding geeft, is zowel L.N. Hermans als  “de maatschap” gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door L.N. Hermans dan wel “de maatschap” te bepalen vorm. Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens L.N. Hermans dan wel jegens “de maatschap” aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is zowel “de maatschap” als L.N. Hermans gerechtigd, onverminderd de overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan L.N. Hermans of aan “de maatschap”, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11. Gezamenlijke opdracht

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het in de declaraties van zowel “de maatschap” als L.N. Hermans uitgedrukte bedragen.

12. Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen zowel “de maatschap” als L.N. Hermans en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen “de maatschap” en L.N. Hermans en een cliënt kennis te nemen.

13. Afsluitende bepalingen

13.1 Niet alleen L.N. Hermans en “de maatschap”, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers van “de maatschap” met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van “de maatschap” hebben verlaten.

13.2 De geschillenregeling van de advocatuur is van toepassing.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.