WIJZIGING STELSEL GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Tijdens de vergadering van de Eerste Kamer van 28 maart 2017 is het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van het stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap.

Voortaan geldt voor wie niks laat vastleggen een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd, wordt gedeeld. Vermogen van vóór het huwelijk blijft privébezit. Echtparen die wél in volledige gemeenschap van goederen willen trouwen, of een andere regeling willen treffen, kunnen dat laten vastleggen bij een notaris, zoals dat nu ook al kan middels het sluiten van huwelijkse voorwaarden.

Tot nu toe trouwde het merendeel van de mensen in gemeenschap van goederen, dit gebeurde automatisch als men tevoren niet bij de notaris huwelijkse voorwaarden was overeengekomen.

Die gemeenschap van goederen bestaat uit alle goederen en alle schulden die partijen al voor het huwelijk hadden en die in het huwelijk werden aangeschaft of afgesloten.

Een woning die een van de partners voor het huwelijk in eigendom had, valt na het huwelijk in de gemeenschap van goederen. Zo ook een onderneming. Evenals een schenking of een nalatenschap, tenzij specifiek is uitgesloten dat die in een gemeenschap van goederen valt.

Door de wetswijziging wordt dit anders en dus wordt na 1 januari 2018 de situatie als volgt.

De beperkte gemeenschap wordt standaard. Alles wat de echtgenoten voor het huwelijk hadden, schenkingen en nalatenschappen blijft buiten de gemeenschap van goederen. Alleen dat wat door inspanning van de echtgenoten in het huwelijk wordt verworven valt in de beperkte gemeenschap. Dus schulden die al bestonden voor het huwelijk, vallen niet in de gemeenschap van goederen.

Van belang is dus om voor het huwelijk nauwkeurig vast te leggen van wie welke spullen en schulden zijn. Ook is het belangrijk om gedurende het huwelijk een deugdelijke administratie bij te houden.

De beperkte gemeenschap van goederen geldt niet voor bestaande huwelijken, maar gaat pas gelden voor huwelijken die na de inwerkingtreding van de wet worden gesloten.