Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een wirwar van regelgeving welke voortdurend aan verandering onderhevig is. Iedereen in Nederland heeft recht op een financiële vangnet. Denk hierbij onder meer aan werkloosheid en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid met als laatste vangnet een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.

In de praktijk zijn de uitvoerende instanties vaak minder geneigd om mee te werken nu zij te kampen hebben met teruglopende budgetten, (mogelijke) fraudegevallen, intern beleid, enz.

Als burger dient u aan talloze eisen te voldoen, welke direct invloed kunnen hebben op een (mogelijke) uitkering. De overheid daarentegen heeft veel meer ruimte, maar dient wel te werken binnen de daartoe aangewezen kaders. Indien de overheid een besluit heeft genomen – en daarbij niet binnen de daarvoor geldende kaders is gebleven – dient hier wel op gewezen te worden om een optimaal resultaat te kunnen bereiken.

Wij kunnen u bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van sociaal zekerheidsrecht.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat onder meer uitkeringen, aanspraken en voorzieningen met betrekking tot:

  • arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA (WGA en IVA), WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
  • werkloosheid (bijvoorbeeld WW, IOW en Participatiewet)
  • gehandicapten
  • AOW, kinderbijslag (AKW), en nabestaanden (Anw)
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet
  • studiefinanciering.

Denk hierbij aan toekenning en intrekking van uitkeringen, de hoogte van de uitkering of toeslag, terugvordering, boeten en maatregelen.

Wij kunnen u bijstaan in bezwaarprocedures bij onder meer het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het zorgkantoor en gemeenten. Ook in het geval van een beroepsprocedure bij de rechtbank (bestuursrechter), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) kunnen wij u bijstaan.

In het bestuursrecht gelden strikte termijnen en het is dan ook van belang dat zo snel mogelijk deskundige hulp wordt ingeroepen om u te adviseren indien u geconfronteerd wordt met een besluit van een bestuursorgaan.

Arbeidsrechtelijke scan

Duidelijkheid vooraf, voorkomt problemen achteraf.

Onduidelijke, onvolledige en juridisch onjuiste regelingen, alsmede een verkeerde aanpak liggen vaak ten grondslag aan een conflict tussen werkgevers en werknemers. De werkgever trekt uiteindelijk vaak aan het kortste eind met grote financiële consequenties, welke voorkomen hadden kunnen worden.

Als werkgever kunt u gebruik maken van onze arbeidsrechtelijke scan, waarbij in kaart gebracht wordt in hoeverre interne regelingen (waaronder ook het verzuimbeleid en begeleiding) nog adequaat zijn en waar verbeterpunten liggen.

Laat u bijstaan door onze advocaten: